uczymy
dzieci
pro
gra
mować
Ogólnopolski program
Uczymy dzieci
programować

Nasze domy, nasze rodziny

14 sierpnia 2018

30 - 60 min   |   edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna   |   ozoboty

Dom, rodzina to tematyka z zakresu edukacji społecz- nej, ważna i ciekawa dla dzieci, bo bardzo im bliska, dotycząca nie tylko sfery poznawczej, ale również emocjonalnej. Włączając elementy kodowania i roboty- ki do zajęć dydaktycznych, jednocześnie nie rezygnuje- my z poruszania zupełnie innej tematyki, czasami nawet trudnej. Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza dzieci będą miały możliwość rozmowy na temat różnic i podobieństw między ludźmi. Wykorzystu- jąc na zajęciach Ozoboty nie tylko wzbogacamy je o dodatkowe treści, ale jednocześnie podnosimy ich efektywność, poprzez zwiększenie koncentracji uwagi u dzieci.

Pogląd zadania w programie