Reg
ula
min

Regulamin Programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się II edycja Programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować” (dalej: „Program”). Program odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Organizatorem Programu jest EduSense Sp .z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, NIP: 9462657265 REGON: 363648719 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599279 reprezentowaną przez Rafała Mitkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Mieszka Bisewskiego – Wiceprezesa Zarządu Stroną internetową Programu jest UczymyDzieciProgramowac.pl.

II. Czas trwania Programu

 1. Programu realizowany jest od lutego 2018 r. w trybie ciągłym w miesiącach nauki szkolnej i jest podzielony na edycje. Pierwsza edycja programu trwała od 01.02.2018 do 22.06.2018 r., druga edycja będzie realizowana w okresie od 10 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 
 2. Okres realizacji II edycji Programu może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie  UczymyDzieciProgramowac.pl

III. Adresaci i cel Programu

 1. Program adresowany jest do szeroko rozumianej edukacji – nauczycieli i edukatorów (dalej: „Uczestnicy”), a także ich podopiecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach o charakterze edukacyjnym. 
 2. Głównym celem Programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy 4-8) i niezależnie od realizowanych aktualnie treści (np. edukacja matematyczna, artystyczna, językowa, artystyczna). Realizacja celu Programu przyczyni się do:
  • a) podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, a także oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami;
  • b) podniesienia kwalifikacji nauczycieli i edukatorów w zakresie wykorzystywania w prowadzonych przez nich zajęciach nowoczesnych technologii, a także poprzez proponowane im warsztaty oraz udostępnianie materiałów metodycznych. 

IV. Uczestnictwo w Programie

 1. Program skierowany jest do nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz w klasach 4-8 szkoły podstawowej. 
 2. Do Programu można przystąpić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  UczymyDzieciProgramowac.pl. 1. Brak zaakceptowania Regulaminu i udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu. 
 3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 4. Realizacja kolejnych edycji Programu nie wymaga od jego Uczestników zgłaszania swojego udziału po raz kolejny.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, naruszenia przez niego warunków Programu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić na każdym etapie trwania Programu. 

V. Sposób realizacji Programu przez Uczestników

 1. Program realizowany jest przez uczestników poprzez wykonanie czterech w miesiącu aktywności o charakterze programistycznym na bazie publikowanych raz w tygodniu przez organizatora Programu materiałów edukacyjnych (zwanych dalej: „Zadaniami”).  Zadania publikowane będą na stronie UczymyDzieciProgramowac.pl oraz na funpage #UczymyDzieciProgramować na Facebooku. 
 2. Koordynatorami Programu są: Anna Świć, Rafał Mitkowski 
 3. Treść Zadań jest ściśle powiązana z podstawą programową. Treści programistyczne w Zadaniach włączane są w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji (np. matematyczna, artystyczna). 
 4. Uczestnicy mogą publikować treści związane z realizowanym przez nich Programem na grupie Programu „Uczymy dzieci programować” na Facebooku oraz emailowo na adres program@edu-sense.pl, o ile są one wolne od praw osób trzecich.
 5. Organizator ma prawo usunąć materiały zamieszczane przez Uczestników na funpage lub zamkniętej grupie Programu „Uczymy dzieci programować” na Facebooku, jeśli zawierają one niestosowne treści, w szczególności godzące w dobre imię osób trzecich lub są nielegalne. 

VI. Dyplomy uczestnictwa,

 1. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik będzie mógł pobrać ze strony programu imienny dyplom uczestnictwa w Programie. 
 2. Organizator nie wysyła Uczestnikom dyplomów na adresy pocztowe.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator informuje, że uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika Programu przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Edu-Sense Sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Uczestnik Programu może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Lublin, 20-262, ul. Dobrzańskiego 3 lub telefonując pod numer: 517-608-085.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestnika Programu jest umowa pomiędzy uczestnikiem a Administratorem danych [dalej: Administrator], zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy; wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony uczestnika.
 7. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską); stronom trzecim - w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres:
  • a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
  • b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  • c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie pięciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  • d) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
  • e) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na Twój wniosek, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych uczestnika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 11. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody uczestnika, uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 14. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VIII. Prawa autorskie do materiałów przesłanych Organizatorowi w ramach Programu

 1. Uczestnicy Programu udzielają Organizatorowi niewyłącznych praw autorskich do wykorzystywania prac wykonanych przez dzieci i innych materiałów, które nadeślą dobrowolnie Organizatorowi drogą emailową lub pocztową, lub które zamieszczą na funpage lub zamkniętej grupie Programu „Uczymy dzieci programować” na Facebooku. 
 2. Po stronie Uczestnika przesyłającego jakiekolwiek materiały Organizatorowi lub zamieszczający je na funpage lub zamkniętej grupie Programu „Uczymy dzieci programować” na Facebooku leży zapewnienie, by były one wolne od praw osób trzecich.

IX. Rezygnacja z udziału w Programie

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie poprzez wysłanie informacji na adres email: program@edu-sense.pl. 
 2. Uczestnikom, którzy rezygnują z udziału w Programie w trakcie trwania danej edycji Programu nie przysługuje Dyplom uczestnictwa ani prawo do otrzymania nagrody związanej z edycją, w trakcie której Uczestnik przerwał swój udział w Programie. 

X. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy w przebiegu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, b) przerwy lub inne problemy w przebiegu Programu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych. 

XI. Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany Regulaminu i zasad realizacji Programu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie  UczymyDzieciProgramowac.pl.
 2. Regulamin Programu jest dostępny na stronie UczymyDzieciProgramowac.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem
  • a) w sprawach związanych ze zgłoszeniami do Programu, dyplomami,, problemów z używaniem ozobotów, innymi sprawami natury administracyjno-technicznej - z Biurem Organizatora poprzez email program@edu-sense.pl,
  • b) w sprawach związanych z merytorycznymi zagadnieniami związanymi z Programem, w tym z Zadaniami – z Koordynatora mi programu.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy. 
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd właściwym miejscowo dla Organizatora.